Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. de Stichting: de stichting Groener Groningen, opdrachtnemer/verkoper, KvK-nr 71935886, te Groningen
 2. Partner: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die opdracht geeft aan/koopt van de Stichting;
 3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht en/of koop tussen de Stichting en Partner;
 4. Schriftelijk: per brief, e-mail, sms en/of whatsapp-bericht;
 5. Overmacht: een niet aan de Stichting toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, extreem weer) waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van De Stichting kan worden gevergd.

2. Geheel van afspraken

 1. Tussen de Stichting en Partner is een overeenkomst van opdracht en/of koop gesloten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. In die overeenkomst worden afspraken gemaakt over de door de Stichting te vervullen opdracht(en), de bij de opdracht betrokken andere partijen, de looptijd of globale planning, en de daarbij behorende tarieven en kosten.
 2. Naast die overeenkomst en deze algemene voorwaarden kan het geheel van afspraken tussen de Stichting en Partner bestaan uit aanvullende schriftelijke afspraken. Bij onderlinge overlap en/of tegenstrijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
 3. Partner verstrekt de Stichting tijdig de juiste en voldoende informatie om de overeenkomst goed te kunnen offreren en uitvoeren.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in het geheel van afspraken nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing en treden de Stichting en Partner in overleg om vervangende bepalingen af te spreken, rekening houdend met de strekking van de vervallen bepaling.
 5. De Stichting kan niet worden gehouden aan te laat geaccepteerde offertes of kennelijke verschrijvingen.
 6. Bij een opdracht die langer dan een jaar duurt, mag de Stichting de tarieven tussendoor redelijkerwijs verhogen conform het CBS-indexcijfer “Contractuele loonkosten, commerciële dienstverlening”.
 7. Onvoorzien meer- of minderwerk wordt door de Stichting zo snel mogelijk schriftelijk vastgelegd en (naar rato) conform vergelijkbare tarieven uit de offerte in rekening gebracht.
 8. De Stichting voert de dienst uit als een zorgvuldige deskundige, binnen het kader dat opdrachtgever aangeeft, maar verder geheel zelfstandig en naar eigen inzicht, in de vorm van een inspanningsverplichting.
 9. De Stichting is vrij om derden in te schakelen en hun aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden.
 10. Bij een overeenkomst met fasering, kan De Stichting de uitvoering van de volgende fase opschorten totdat Opdrachtgever de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Als Opdrachtgever een gegeven goedkeuring weer intrekt of verandert, mag De Stichting de extra kosten, die daar het gevolg van zijn, in rekening brengen.

3. Vertrouwelijke informatie

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie (waaronder persoonsgegevens) die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar, elkaars klanten en relaties, elkaars medewerkers en elkaars bedrijfsvoering hebben verkregen, tenzij deze informatie al openbaar is of rechtens openbaar moet worden gemaakt, of tenzij het noodzakelijk is dat deze informatie, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, moet worden verwerkt of gedeeld.
 2. De Stichting mag voor reclamedoeleinden refereren aan opdrachtgever, tenzij daarbij vertrouwelijke informatie openbaar moet worden gemaakt.
 3. In het kader van de AVG verstrekt de Stichting aan opdrachtgever een aparte privacyverklaring.
 4. Informatie is vertrouwelijk als een partij dit mededeelt of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4. Opschorting en beëindiging

 1. De Stichting is bevoegd tot opschorting van de verplichtingen of tot ontbinding van de overeenkomst als Partner de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of als nakoming door de Stichting redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd.

5. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Klachten en/of bezwaren door Partner schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Is Opdrachtgever in verzuim, dan is Opdrachtgever (achtereenvolgens) verschuldigd:
  • buitengerechtelijke incassokosten, conform het “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke incassokosten”;
  • gerechtelijke kosten;
  • vergoeding van schade en/of overige redelijke kosten van De Stichting; wettelijke rente over deze kosten.

6. Aansprakelijkheid

 1. De Stichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet tijdig, niet juist of niet volledig verstrekken van informatie door opdrachtgever die relevant is voor de opdracht of de koop.
 2. De Stichting is alleen aansprakelijk voor directe schade (dus niet voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) die het gevolg is van opzet of grove schuld of grove nalatigheid van de Stichting.
 3. De aansprakelijkheid van de Stichting is beperkt tot het laagste van deze drie bedragen:
  1. de factuurwaarde van de lopende opdracht van maximaal zes maanden (of)
  2. het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Stichting uitkeert plus het eigen risico;
  3. EUR 2.500,00
 4. De Stichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.
 5. De Stichting kan vooraf een exact resultaat niet garanderen en is (dan ook) niet aansprakelijk voor een/het resultaat, ook omdat het resultaat afhankelijk is van te veel externe factoren.

7. Overmacht

 1. De Stichting en Partner zijn in geval van overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
 2. De Stichting mag de tot aan de overmacht geleverde diensten en producten (naar rato) declareren.

8. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle door De Stichting verstrekte stukken, zoals ideeën, schetsen, tekeningen, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Partner en mogen door Partner niet zonder toestemming van de Stichting worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.

9. Klachten, toepasselijk recht

 1. Opdrachtgever dient een klacht over een dienst of product tijdig schriftelijk in bij de Stichting, die voldoende tijd en toegang krijgt om de oorzaak van de klacht te onderzoeken, weg te nemen en/of te herstellen.
 2. Partijen zullen voordat zij naar de rechter gaan, zich inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten. Op het geheel van afspraken tussen De Stichting en Partner is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Groningen.

Community

Leuk dat je meedoet!

We zijn momenteel nog druk bezig met de ontwikkeling van onze community. Het kan dus even duren voordat we van start gaan. Maar laat vooral je gegevens achter, dan brengen we jou als eerste op de hoogte.